20100119

அராபியன் சீ கோவா...
Hey I Swear
Chynk Show
will play
fly like a bird


அராபியன் சீ கோவா
அழகை ரசி கோவா
ஆஹா குஷி கோவா
ஆல்வேய்ஸ் பிஸி
நம் ஆசைப்படி கோவா
வாசப்படி கோவா
தொட்டு வெற்றி கொடி
தட்டி ஹேட்ரிக் அடி


ஹிப்பிஸ் எல்லாம்
தம் அடிக்கிற ஊர் தானே கோவா
டூ பீஸ் எல்லாம்
ஸ்விம் அடிக்கிற ஊர் தானே கோவா
ஹாலி சேர்ச்
வான் இடிக்கிற ஊர் தானே கோவா
பெலிசியன் பேர்ட்ஸ்
மீன் பிடிக்கிற ஊர் தானே கோவா
போட்ட திட்டங்கள் கை கூடும் நாள் வந்தது
ஓ ஹேய் ஓ ஹேய் 
கேட்ட பூ மாலை தோழா நம் தோள் வந்தது 
ஓ ஹேய் ஓ ஹேய்
அராபியன் சீ கோவா
அழகை ரசி கோவா
ஆஹா குஷி கோவா
ஆல்வேய்ஸ் பிஸி
நம் ஆசைப்படி கோவா
வாசப்படி கோவா
தொட்டு வெற்றி கொடி
தட்டி ஹேட்ரிக் அடி


fly like a butterfly
sting like a bee
I'll leave for the sky
the one who want's to be
hey body's shakin
let me fly through the land
you're lookin like Archie
heart, feel and soul
international
see I've got to grab my cash note
gotta pick my flight rationalle
goa
I'll be so high in that plane
when I just stare I'll pick that brain
three quarter crore people thinkin that I am strange
got the body for the chance
but I'm gettin that change in me
relax on the beach now we've gotta little feather
you're my jack on the beach
join the breeze in the palm trees
we're standing there looking at the brown treesதடாவும் பொடாவும் நம் வீட்டிற்க்குள் நிற்காதடா
கனாவும் வினாவும் நம் கண் விட்டு போகாதடா
ஹ ஹ ஹ..
கோ என்பது முன் வார்த்தைதான்
வா என்பது பின் வார்த்தைதான்
கோ என்றது துன்பங்களை
வா என்பது இன்பங்களை
அராபியன் சீ கோவா
அழகை ரசி கோவா
ஆஹா குஷி கோவா
ஆல்வேய்ஸ் பிஸி
நம் ஆசைப்படி கோவா
வாசப்படி கோவா
தொட்டு வெற்றி கொடி
தட்டி ஹேட்ரிக் அடி


when you're comin to goa
got to get that girl
we party we party
we twist and touch
no freaks all around me kiss
chynk show tyme
I'm man again no chicks
so
look at her
got her eyes on her wrists
so they can't be faint
when I also grip
I roll up
swag dee scroll up
...
I'm swearing baby now with
now I'm in town
crazy down with
have a good trip
and buy another phone with
I'm all over me and
got another Jim cove me
t-bone and I freak
by the surface
give money here
and reek out the purchase


கோவா கோவா கோவா
கோ கோ கோவா தொட்டு
கோ கோ கோ தட்டி
கோ கோ கோவா


போட்ட திட்டங்கள் கை கூடும் நாள் வந்தது
கேட்ட பா மாலை தோழா நம் தோள் வந்தது
அராபியன் சீ கோவா
அழகை ரசி கோவா
ஆஹா குஷி கோவா
ஆல்வேய்ஸ் பிஸி
நம் ஆசைப்படி கோவா
வாசப்படி கோவா
தொட்டு வெற்றி கொடி
தட்டி ஹேட்ரிக் அடி


பாடியவர்கள்: தான்வி, சுசித்ரா, ரஞ்சித், கிரீஷ், 
படம்: கோவா
இசை: யுவன் ஷங்கர் ராஜா

0 comments:

Post a Comment