20111226

ஏனோ தன்னாலே உன் மேலே காதல் கொண்டேனே...ஏனோ தன்னாலே உன் மேலே காதல் கொண்டேனே
ஏதோ உன்னாலே என் வாழ்வில் அர்த்தம் கண்டேனே

அஸ்க் அஸ்க் அஸ்க் அஸ்க் அஸ்கு
அஸ்க் அஸ்க் அஸ்க் அஸ்க் அஸ்கு

அஸ்க் லஸ்கா ஏமோ ஏமோ -
அஸ்த் அஸ்த் லைபே
அஹாவா போலிங்கோ சிந்தா சிந்தா
இஷ்க் இஷ்க் மைலே - லவ்
இஷ்ட பிரேம பியாரோ பியாரோ 
ஒரு காதல் உந்தன் மேலே

அஸ்க் அஸ்க் அஸ்க் அஸ்க் அஸ்கு

20111225

இருக்காண்ணா இடுப்பிருக்காண்ணா...
இருக்காண்ணா
இடுப்பிருக்காண்ணா
இல்லையாணா இலியானா

உன் இடைதானா - இன்பக்
கடை தானா மெல் இடைதாண்டி
குடைதானா

ஹார்ட்டிலே பேட்டரி...
ஹார்ட்டிலே பேட்டரி
சார்ஜுதான் All is well
தோல்வியா டென்ஷனா
சொல்லிடு All is well

என் ஃப்ரண்ட போல யாரு மச்சான்...
என் ஃப்ரண்ட போல யாரு மச்சான்
அவன் Trenda எல்லாம் மாத்தி வச்சான்
நீ எங்க போன எங்க மச்சான் என
எண்ணி எண்ணி ஏங்க வச்சான்
நட்பால நம்ம நெஞ்ச தெச்சான்
நம் கண்ணில் நீர பொங்கவச்சான்

எந்தன் கண்முன்னே கண்முன்னே...

எந்தன் கண்முன்னே கண்முன்னே
காணாமல் போனேனே
யாரும் பார்க்காத விண்மீனாய்
வீணாய் நான் ஆனேனே

நல்ல நண்பன் வேண்டும் ...

நல்ல நண்பன் வேண்டும் என்று
அந்த மரணமும் நினைக்கின்றதா
சிறந்தவன் நீதான் என்று
உன்னை கூட்டிச் செல்ல துடிக்கின்றதா