20111225

இருக்காண்ணா இடுப்பிருக்காண்ணா...
இருக்காண்ணா
இடுப்பிருக்காண்ணா
இல்லையாணா இலியானா

உன் இடைதானா - இன்பக்
கடை தானா மெல் இடைதாண்டி
குடைதானா


அட இக்கனி முக்கனி முகடு
நான் துத்த நாகத் தகடு
ஒன் ஒதட்டுக்குள் எத்தன ஒதடு
ஒன்னு குடு குடு

அடி அஞ்சன மஞ்சன மயிலு
நீ கஞ்சன் ஜங்கா ரயிலு
ஒன் இடுப்பே ஆறாம் விரலு
நீ கிள்ளு கிள்ளு

ஒல்லி பெல்லி ஜெல்லி பெல்லி
மல்லி வாச மல்லி
ஒம்மேனி வெங்கல வெள்ளி

சொல்லி சொல்லி உன்ன அள்ளி
கிள்ளி கன்னம் கிள்ளி
விளையாட வந்தவன் கில்லி

ஒல்லி பெல்லி ஜெல்லி பெல்லி
மல்லி வாச மல்லி
ஒம்மேனி வெங்கல வெள்ளி

சொல்லி சொல்லி உன்ன அள்ளி
கிள்ளி கன்னம் கிள்ளி
விளையாட வந்தவன் கில்லி

ஒருவாட்டி இடுப்பாட்டி
மலை எறக்க எறக்கத்துல தள்ளேன்
இடங்காட்டி தடம்காட்டி
யென்ன அறக்க பறக்க வந்து கொல்லேன்

அடங்காட்டி மடங்காட்டி
வாய் ஒறைக்க ஒறைக்க முத்தம் வையேன்
படங்காட்டி பயங்காட்டி
நெஞ்சு எறைக்க எறைக்க தப்பு செய்யேன்

நான் சின்ன பையன்
நீ கண்ண வையேன்
நான் சொன்னா செய்யேன்
வா வாயில் வாழ வாயேன்

ஒல்லி பெல்லி ஜெல்லி பெல்லி
மல்லி வாச மல்லி
ஒம்மேனி வெங்கல வெள்ளி

சொல்லி சொல்லி என்னை அள்ளி
கிள்ளி கன்னம் கிள்ளி
விளையாட வந்தவன் கில்லி

லயிச்சானா லயிச்சானா - இதழ்
லவங்கம் லவங்கம் கடிச்சானா
இனிச்சானா இனிச்சானா - வாய்
மடலில் கடல தினிச்சானா

கொழுக்கானா மொழுக்கானா - நல்லா
பழுத்துப் பழுத்து தளுக்கானா
இழைச்சானா கொழைச்சானா - ரொம்ப
செதுக்கி செதுக்கி ஒழைச்சானா

நீ செங்கிஸ்தானா
இனி ஒங்கிஸ் தானா
நான் மங்குஸ் தானா
ஒங் கையில் கஜகஸ்தானா

இருக்காண்ணா
இடுப்பிருக்காண்ணா
இல்லையாணா இலியானா

உன் இடைதானா - இன்பக்
கடை தானா மெல் இடைதாண்டி
குடைதானா

அட இக்கனி முக்கனி முகடு
நான் துத்த நாகத் தகடு
ஒன் ஒதட்டுக்குள் எத்தன ஒதடு
ஒன்னு குடு குடு

அடி அஞ்சன மஞ்சன மயிலு
நீ கஞ்சன் ஜங்கா ரயிலு
ஒன் இடுப்பே ஆறாம் விரலு
நீ கிள்ளு கிள்ளு

ஒல்லி பெல்லி ஜெல்லி பெல்லி
மல்லி வாச மல்லி
ஒம்மேனி வெங்கல வெள்ளி

சொல்லி சொல்லி என்னை அள்ளி
கிள்ளி கன்னம் கிள்ளி
விளையாட வந்தவன் கில்லி


பாடியவர்கள்: விஜய் பிரகாஷ், ஜாவித் அலி சுநிதி சௌகான்
படம்: நண்பன்
இசை: ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்
பாடல்: பா.விஜய்

0 comments:

Post a Comment