20100919

சிங்கம், சிங்கம்....Everybody Listen Listen Listen
Make Way For The King
Everybody Listen Listen Listen
Just Watch The Way He Is Gonna Swing. Alright

ஹேய் விண்ணை தீண்டும் கதிரவன்
எந்த எல்லை தாண்டும் காற்றிவன்
காட்டை எறிக்கும் நெருப்பிவன்
கைப் பட்டால் கொதிக்கும் நீர் இவன்

Everybody Listen He Is On A Mission
You Can Never Stop Him
He Is A Human Tornado
Everybody Listen He Has Got The Right Decision
You Cannot Mess With Him Not Even With His Shadow

சிங்கம் சிங்கம் He is துரை சிங்கம்
இவன் நடந்தால் போதும் நிலமும் வணங்கும்
ஹேய் சிங்கம் சிங்கம் He is துரை சிங்கம்
ஐம் பூதங்கள் யாவும் இவனுள் அடங்கும்

ஹேய் ரௌடிகளின் ராஜ்ஜியங்கள் ரணகளமாய் இருக்கும் இருக்கும்
காவல்துறை தேர்ந்தெடுத்து சிங்கத்தைதான் அனுப்பும் ஜெயிக்கும்
வீரம் அது இதுதானோ
சூரம் இரு விழிதானோ
தீரன் அது இவன்தானோ
மாயவனோ.....

பார்க்கும் அது படித்தானோ
காக்கும் இரு கைதானோ
நீக்கம் தனி வழிதானோ
நிரந்தர பயம் இவனோ......

சிங்கம் சிங்க He is துரை சிங்கம்
இவன் பார்த்தால் போதும் இடியும் இறங்கும்

வகை வகையாய் தவறு செய்யும் கயவர்களை அறிவான் அறிவான்
மிக மிகயாய் கலவரமா புகை எனவே நுழைவான் சுடுவான்
சுத்தம் இரு கைதானோ
ரத்தம் ஒரு மைதானோ
யுத்தம் அது மெய்தானோ
போர்க்களமோ......

சுற்றும் புவி இவன்தானோ
தட்டும் கடல் அலைதானோ
முற்றும் பகை அழிப்பானோ
மானிடன் அவன் இவனோ

சிங்கம் சிங்கம் He is துரை சிங்கம்
Come On Yeah.....
இவன் நின்றால் போதும் நகரம் நடுங்கும்
சிங்கம் சிங்கம் He is துரை சிங்கம்
இவன் கண்டால் போதும் அகரம் தொடங்கும்
சிங்கம்.....

பாடியவர்: தேவிஸ்ரீ பிரசாத்
படம்: சிங்கம்
இசை: தேவிஸ்ரீ பிரசாத்
பாடல்: விவேகா

0 comments:

Post a Comment