20090922

யார் யார் சிவம்?யார் யார் சிவம்? நீ நான் சிவம்
வாழ்வே தவம், அன்பே சிவம்
ஆதிக்கம் பேசும் அடியார்கெல்லாம் சிவமே அன்பாகும்
ஆதிக்கம் வீசும் நல்லவர்க்கோ அன்பே சிவமாகும்
அன்பே சிவம், அன்பே சிவம், என்றும்
அன்பே சிவம், அன்பே சிவம், எங்கும்
அன்பே சிவம், அன்பே சிவம், என்றும்
அன்பே சிவம், அன்பே சிவம், எங்கும்
இதயம் என்பது சக்திதான் என்றால் எரித்தால் தின்றுவிடும்
அன்பின் கருவி இதயம் என்றால் சாவை வென்றுவிடும்
யார் யார் சிவம்? நீ நான் சிவம்
அன்பின் பாதை சரிந்தவனுக்கோ முடிவே இல்லையடா
மனிதன் நிலம் எதுவோ அதுவே வாழ்வின் நிலமடா
அன்பே சிவம், அன்பே சிவம், என்றும்
அன்பே சிவம், அன்பே சிவம், எங்கும்
அன்பே சிவம், அன்பே சிவம், என்றும்
அன்பே சிவம், அன்பே சிவம், எங்கும்………..

0 comments:

Post a Comment